Uw partner voor horeca en detailhandel
lbl_message_bar_text

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.
  2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.
  3. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
  4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.
  5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15 %, met een minimum van 100 €.
  6. In geval van wederzijdse facturen tussen koper en verkoper, wordt compensatie toegepast één maand na factuurdatum van de wederzijdse facturen
  7. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd : de Rechtbanken van Kortrijk, te weten het Vredegerecht van hetkanton te Waregem , de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W.In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.
  8. Alle uitgeleverde gratis goederen worden opgenomen in een fiche 281.50 cf art 57, 1° WIB 1992, KB/WB 1992 art. 30-31

In de prijs van vetten en oliën is de Valorfrit bijdrage inbegrepen